Regulamin

 

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług wykonywanych przez firmę Davs.pl Sp. z o.o.–zleceniobiorcę, właściciel serwisu www.europaka.pl
2. Aktualny Regulamin Świadczenia Usług oraz obowiązujący Cennik są do wglądu w siedzibie
Davs.pl Sp. z o.o. oraz na stronie serwisu www.europaka.pl
3. Zleceniobiorca świadczy usługi polegające na udostępnieniu, za pośrednictwem serwisu www.europaka.pl usług kurierskich i przewozowych świadczonych przez Przewoźnika.
4. Zleceniobiorca świadczy usługi na terenie Polski, na rzecz osób fizycznych, prawnych, jak
i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej po preferencyjnych cenach, zgodnych z aktualnym Cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.europaka.pl


§ 2
Podstawa prawna świadczenia usług

1. Ustawa z dnia 15.11.1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 12.06.2003 r. Prawo pocztowe (tj.: Dz. U. z 2008 r. nr 189, poz. 1159 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r.
nr 1016, poz. 926 ze zm.)
4. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).
5. Rozporządzenie  Ministra  Transportu i Budownictwa z dnia 24.02.2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z 2006 r. nr 38 poz. 266 ze zm.)

§ 3
Definicje

1. Zleceniobiorca lub Europaka.pl – Davs.pl Sp. z o.o., z siedzibą przy Pl. Wolności 22, 68-120 Iłowa, KRS 0000533626, NIP 8943057839, REGON: 360246890
2. Klient. Zleceniodawca – podmiot zlecający Europaka.pl wykonanie Usługi. Klientem może być Nadawca, Odbiorca albo osoba trzecia pod warunkiem, że pomiędzy Zleceniobiorcą a tą osobą trzecią została zawarta odrębna umowa. Klient przed wykonaniem zlecenia Usługi musi się zarejestrować na stronie www.europaka.pl. W zwrotnym e-mailu od Europaka.pl Klient otrzymuje hasło dostępu do swojego konta i od tej pory może korzystać z narzędzi pozwalających na zamówienie Usług.
3. Cennik –dostępny na stronie serwisu www.europaka.pl, określający ceny, warunki płatności i terminy wykonania Usług oraz sposoby wyceny opłat pobieranych przez Europaka.pl za świadczone Usługi.
4. Usługa – udostępnianie za pośrednictwem serwisu www.europaka.pl przez Davs.pl Sp. z o.o., usług pocztowych, kurierskich lub przewozowych Przewoźnika na terenie Polski.
Usługa dostępna jest dla Klientów zarejestrowanych na stronie serwisu www.europaka.pl.
5. Usługa pocztowa – usługa wykonywana przez Przewoźnika, polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek pocztowych oraz druków bezadresowych (nieopatrzonych adresem odbiorcy), realizowana zgodnie z regulaminami Przewoźnika dostępnymi na stronie przewoźnika kliknij tutaj do strony przewoźnika 
6. Usługa kurierska – usługa wykonywana przez Przewoźnika, polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek innych niż pocztowe.
7. Usługa przewozowa – usługa wykonywana przez Przewoźnika, polegająca na przewozie rzeczy od Nadawcy do Odbiorcy, Adresata.
8. Przesyłka – rzeczy opatrzone adresem, opakowane, przyjęte przez Przewoźnika do przewozu
i doręczenia Odbiorcy - adresatowi, na podstawie dokumentu lub Listu przewozowego.
9. Przesyłka pocztowa – przesyłka zawierająca informację utrwaloną na dowolnym nośniku fizycznym, opatrzona przez Nadawcę adresem, z wyłączeniem książek, katalogów, dzienników
i czasopism.
10. List przewozowy(etykieta przewozowa) – dokument wydrukowany z systemu www.europaka.pl na podstawie którego przewoźnik wykonuje zlecenie doręczenia przesyłki do odbiorcy.
11. Protokół przekazania przesyłki – dokument wydrukowany z systemu www.europaka.pl na którym kurier potwierdza odbiór przesyłki. Dokument stanowi dowód nadania przesyłki oraz ewentualnej reklamacji.
12. Dokumenty przewozowe – Pliki pdf zawierające: Etykietę przewozową oraz protokół przekazania paczki. Plik jest wysłany w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zlecenia w serwisie www.europaka.pl Dokumenty dostępne są również w panelu klienta zakładka historia zamówień.
13. Przewoźnik – wyspecjalizowana, zewnętrzna firma kurierska, funkcjonująca zgodnie
z własnymi regulaminami i podstawami prawnymi wymienionymi w § 2 niniejszego Regulaminu. Wykaz Przewoźników, z którymi współpracuje Europaka.pl jest dostępny na stronie www.europaka.pl
14. Nadawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która wysyła Przesyłkę do Odbiorcy
15. Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która jest wymienionym przez Nadawcę odbiorcą lub adresatem Przesyłki lub Odbiorcą, adresatem Usługi przewozowej.
16. Serwis internetowy – platforma internetowa www.europaka.pl dostępna przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu, służąca do zamawiania Usług Europaka.pl.
17. COD – usługa dodatkowa pobrania opłaty za Przesyłkę w obrocie krajowym.

a) Pobranie Europaka.pl zobowiązuje się do rozliczania z nadawcą z pobranej gotówki z całego tygodnia (od poniedziałku do niedzieli) czwartego dnia roboczego w tygodniu następnym. Przez rozliczenie rozumie się złożenie przez www.europaka.pl dyspozycji przelewu na konto nadawcy podane podczas rejestracji.

§ 4
Zamawianie usługi


1. Zamawianie przez Klientów Usług opisanych w § 3 ust. 4 jest dostępne przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Zmówienie złożone w dni robocze do godziny 11:00 będą realizowane jeszcze tego samego dnia lub w terminie ustalonym przez nadawcę w formularzu zamówienia.
3. Prawidłowe składanie zleceń.
Wypełnienie formularza zamówienie zgodnie ze stanem faktycznym, w tym uzupełninie danych indentyfikujących nadawcę, opłacenie przesyłek poprzez system płatności Transferuj.pl i zastosowaniem się do instrukcji wykonania przelewu. Instrukcja zawarta jest na stronie płatności Transferuj.pl
wydrukowanie dokumentów przewozowych i zastosowanie się do instrukcji zawartych w emailu potwierdzającym przyjęcie zlecenia.
Przekazania kurierowi prawidłowo zapakowanej paczki oraz kompletu dokumentów przewozowych
Zachowanie podpisanego przez kuriera w momencie odbioru przesyłki, protokołu przekazanie paczki, poinformowania odbiorcy o przewidywanym terminie dostarczenia paczki
oraz w przypadku dostarczenia uszkodzonej paczki o konieczności spisaniu protokołu uszkodzenia paczki w obecności kuriera.

4.  Wysyłka, do Klienta, potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z dokumentami przewozowymi zaraz po zaksięgowaniu wpłaty za dana usługę.

5. Zamówienie Usługi wykonane przez Klienta, wysyłane są automatycznie do przewoźnika zaraz po dokonaniu przelewu poprzez płatności internetowe.
6. Wysłanie zamówienie do przewoźnika są weryfikowane i realizowane według możliwości serwisowych przewoźnika.
7. Zlecenia na przesyłki paletowe wymagające odbioru za pomocą specjalnych urządzeń jak paleciak lub auto z winda są realizowane w najbliższym dniu roboczym w którym będą dostępne dane urządzenia w danym rejonie.
8. Minimalny przedział godzinowy do odbioru Przesyłki przez Przewoźnika, od momentu wysłania przez Europaka.pl do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia wynosi 3 godziny.
9. Zlecenie wykonania Usługi przez www.europaka.pl jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta postanowień regulaminów Przewoźników, z którymi współpracuje Europaka.pl a ich wykaz dostępny jest na stronie serwisu.
10. Zamówienie Usługi może być wykonane jedynie drogą elektroniczną, przez zarejestrowanego Klienta posiadającego konto w serwisie. Klient zobowiązany jest do poprawnego podania danych indentyfikujących w trakcie rejestracji. W przypadku osoby prywatnej: dane zamieszkania, dane kontaktowe, PESEL. W przypadku firmy: siedziba działalności, dane kontaktowe, NIP, REGON.
11. Rodzaje Przesyłek w zależności od masy lub objętości oraz ze względu na termin wykonania Usługi określa Cennik.
12. Obowiązkiem Nadawcy jest prawidłowe wypełnienie formularza „Zamówienie kuriera” lub innego dokumentu zlecającego Europaka.pl wykonanie Usługi, a w szczególności podanie następujących danych:
a. dane identyfikacyjne Nadawcy: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres i ewentualnie numer telefonu i adres e-mail.
b. dane identyfikacyjne Odbiorcy: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres i ewentualnie numer telefonu i adres e-mail.
c. kwota pobrania
d. ubezpieczenie przesyłki
e. waga przesyłki wymiary przesyłki

13. Obowiązkiem Nadawcy jest wydrukowanie otrzymanych od Eurpaka.pl dokumentów przewozowych:
etykietę należy umieścić trwale (np. przez naklejenie, przyklejenie za pomocą taśmy klejącej), oznaczyć Przesyłkę i przekazać Przesyłkę Przewoźnikowi.
Protokół przekazania przesyłki wydrukować w dwóch egzemplarzach - jeden zabiera kurier jako potwierdzenie odbioru przesyłki a drugi podpisany przez kuriera protokół należy zachować jako potwierdzenie nadania przesyłki. Potwierdzenie nadania jest niezbędne w razie ewentualnej reklamacji.

14. Obowiązkiem Przewoźnika jest odebranie od Klienta – Nadawcy Przesyłki, razem z etykietą przewozową oraz protokołem przekazania paczki i wykonanie Usługi pocztowej, kurierskiej lub przewozowej zgodnie z danymi identyfikacyjnymi podanymi w dokumentach przewozowych.

15. Europaka.pl nie odpowiada za przesyłki wysłane na innych dokumentach przewozowych niż te wygenerowane z serwisu.

16. Jeżeli Klient zamawiając Usługę nie przekazał kompletu danych niezbędnych do prawidłowego wypełnienia Listu przewozowego, Europaka.pl lub Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wstrzymania wysyłki Przesyłki do czasu uzupełnienia danych.

17. W przypadku, gdy zgodnie ze złożonym zleceniem kurier stawi się po odbiór przesyłki, a ona nie zostanie przekazana do przewozu, naliczana jest opłata w wysokości 20 PLN brutto. Kwota ta jest odliczana o zwrotu kosztów za przesyłkę nie odebrana lub w przypadku ponownego zamówienia kuriera zostaje wysłany kliknij tutaj do płatności na kwotę 20 PLN brutto. Po zaksięgowaniu wpłaty zostaje ponownie zamówiony kurier po odbiór przesyłki.

18. Jeśli zlecone zamówienie kuriera jest anulowane - pobierana jest opłata tytułem prowizji - kwota 3 %.

§ 5
Warunki przyjęcia przesyłki

1. Klient odpowiada za obowiązki Nadawcy.
2. Przyjęcie przesyłki od nadawcy odbywa się na podstawie czytelnie wydrukowanego listu przewozowego, dostępnego po skonfigurowaniu przesyłki w Systemie Transakcyjnym. Potwierdzeniem odbioru przesyłki przez Przewoźnika jest podpisany przez kuriera Protokół Przekazania Przesyłki.
3. Nadawca jest obowiązany przesyłkę właściwie opakować, a także oddać ją Kurierowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i zapewniający, że nie uszkodzi ona innych przesyłek w czasie przewozu, a także wydanie jej bez ubytku i uszkodzenia. W szczególności opakowanie powinno: być odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym; być odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki; posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki; posiadać oznakowania świadczące o specjalnym charakterze przesyłki takie jak: „ostrożnie szkło”, „góra/dół”
4. Przewoźnik może odmówić przyjęcia do przewozu rzeczy, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostateczne albo nie mających wymaganego opakowania.
5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania.
6. W przypadku podejrzenia, że przemieszczanie Przesyłki może spowodować uszkodzenie innych przesyłek, mienia Europaka.pl lub Przewoźnika, Europaka.pl lub Przewoźnik może zażądać jej otwarcia przez Nadawcę, a w przypadku gdy wezwanie Nadawcy do otwarcia przesyłki jest niemożliwe lub było bezskuteczne, Europaka.pl we współpracy z Przewoźnikiem może zabezpieczyć przesyłkę na koszt Nadawcy w sposób zapewniający bezpieczeństwo przewozu.
7. Wszelkie przesyłki odebrane od Nadawcy przez Przewoźnika są weryfikowane, na podstawie otrzymanej Faktury od Przewoźnika, z informacjami zawartymi na liście przewozowym.

Firmy kurierskie (Przewoźnik) dokonują weryfikacji przesyłki na dwóch etapach:
1) etap Kurier odbierając przesyłkę powinien sprawdzić ją pod względem pakowania, i gabarytów
2) etap W magazynach i sortowniach dział kontroli układa przesyłki na wadze oraz przy wzorcu wielkości i wychwytuję niezgodne przesyłki.
W przypadku wykrycia przesyłki niezgodnej ze złożonym zleceniem wystąpi konieczność opłacenia dodatkowych kosztów.
Kosztami tymi są:
a) Koszty dokonania weryfikacji 10 zł netto
b) Koszty wysyłki paczki zgodnej z rzeczywistością - wg cennika

W przypadku podania nieprawdziwych danych dotyczących wagi, wymiarów, zawartości oraz sposobu opakowania przesyłki, Nadawca/Zleceniodawca uprawnia Europaka.pl do wystawienia dodatkowej Faktury VAT na kwotę wynikającą z różnicy cenowej pomiędzy faktyczną ceną za przesyłkę a ceną zapłaconą przez Nadawcę. W przypadku nieopłacenia przez klienta dodatkowej Faktury we wskazanym terminie, Zleceniobiorca ma prawo do wstrzymania świadczenia usług na rzecz Zleceniodawcy, zablokowania jego dostępu do konta oraz zaliczenia na poczet przeterminowanych płatności wysokości pobrań (COD) Jemu należnych, a w sytuacjach skrajnych naliczenia odsetek z tytułu nieterminowych płatności.

Czas weryfikacji od momentu nadania przesyłki do 6 miesięcy.

Szczegółowe informacje dot. weryfikacji - kliknij tutaj

§ 6
Warunki doręczenia Przesyłki

Warunki doręczenia przesyłki określa  Regulamin Przewoźnika Krajowy i Zagraniczny

§ 7
Wyłączenia Przesyłek i rzeczy z przewozu przewoźnika

1. Szczegółowe warunki wyłączenia Przesyłek i rzeczy z przewozu są dostępne na stronie internetowej Przewoźnika
2. Europaka.pl nie przyjmuje do realizacji Usług, których przyjęcie lub przyjęcie na określonych warunkach stanowiłoby naruszenie wyłączności świadczenia usług zastrzeżonych dla Europaka.pl publicznego, zgodnie z przepisami Prawa Pocztowego.
3. Euroapaka.pl i Przewoźnik nie przyjmuje do przewozu rzeczy:
a. których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów prawa,
b. które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości nie nadają się do przewozu, załadunku lub wyładunku, przy pomocy urządzeń będących w dyspozycji Przewoźnika,
c. które są niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów prawa, w tym w szczególności materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję.
4. Europaka.pl nie przyjmuje do przemieszczenia Przesyłek adresowanych na numery skrytek pocztowych.
5. Europaka.pl nie przyjmuje do przemieszczenia Przesyłek, gdy wartość Przesyłki przekracza kwotę 50.000,00 PLN brutto. Odstępstwo od tego ograniczenia możliwe jest jedynie na podstawie indywidualnej umowy zawartej między Europaka.pl, Przewoźnikiem i Klientem.

6. Ponadto Euroapaka.pl i Przewoźnik nie przyjmuje do przewozu Przesyłek zawierających:
a) przesyłka zawiera rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję;
b) przesyłka zawiera narkotyki lub leki i środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;
c) przesyłka zawiera żywe rośliny i zwierzęta;
d) przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce;
e) przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
f) przesyłka, która ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych;
g) przesyłka zawiera dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne;
h) przesyłka, która z mocy ogólnych przepisów prawa nie może być przewożona;
i) przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki;
j) ze względu na przepisy ustawy Prawo pocztowe, przewóz przesyłek jest zabroniony lub też ustawa przewiduje wyłączność świadczenia określonych usług przez Europaka.pl publicznego (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159).

§ 8
Wynagrodzenie i opłaty

1. Wysokość wynagrodzenia należnego dla Euroapaka.pl za Usługi ustalana jest według Cennika dostępnego w siedzibie Davs.pl Sp. z o.o oraz na stronie serwisu.
W przypadku umów stałej współpracy ceny mogą być określone w odrębnej umowie.
2. Europaka.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Cenniku.
3. Płatności przelewem następują zgodnie z terminami wynikającymi z zawartej umowy stałej współpracy, na podstawie faktur VAT z uwzględnieniem ustalonego okresu rozliczeniowego.
4. Faktury wysyłane są do klienta drogą elektroniczną raz w miesiącu i jest to faktura zbiorcza za cały miesiąc rozliczeniowy.

5. Europaka.pl preferuje rozliczenia płatności w formie transakcji kartą kredytową i e-przelewem dokonywane za pośrednictwem serwisu transferuj.pl Przy wybraniu w serwisie Transferuj.pl płatności poprzez przelew/przekaz bankowy
6. Europaka.pl w przypadku braku terminowego regulowania należności z tytułu świadczonych usług na rzecz Klienta, zastrzega sobie prawo do kompensaty przysługującej mu należności ze środkami pieniężnymi będącymi w posiadaniu Europaka.pl, w szczególności z tytułu usługi COD.
7. Klient - Nadawca, który wskazał jako płatnika Odbiorcę przesyłki, który nie ma podpisanej umowy stałej współpracy z Europaka.pl, ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu odmowy zapłaty przez Odbiorcę. W przypadku braku zapłaty przez Odbiorcę obowiązek zapłaty spoczywa na Kliencie - Nadawcy.
8. Klientowi nie przysługuje prawo do potrącania jego wierzytelności z wierzytelnościami Europaka.pl oraz przenoszenia ich na rzecz osób trzecich.


§ 9
Odpowiedzialność Europaka.pl

1. Odpowiedzialność Europaka.pl za niewykonanie Usługi ograniczona jest do prawidłowego przekazania zlecenia Przewoźnikowi, w ramach niniejszego Regulaminu.
2. Za utratę, ubytek, uszkodzenie lub nieterminowe dostarczenie Przesyłki od momentu przyjęcia jej do przewozu przez Przewoźnika od Klienta do momentu wydania Przesyłki Odbiorcy odpowiada Przewoźnik.
3. Warunki i zasady uznania czy Usługa w części dotyczącej Przewoźnika została wykonana należycie są określone w Regulaminie Przewoźnika dostępnym na stronie przewoźnika (
kliknij tutaj)
4. Europaka.pl nie odpowiada za straty materialne wynikłe z powodu nieodebrania lub niedostarczenia przesyłki w terminie.
5. Europaka.pl nie ponosi odpowiedzialnością za przesyłki wysłane na innych listach niż te wygenerowane z serwisu www.europaka.pl a zwłaszcza gdy nadawca nie dopilnuje aby dane, które zostały wpisane zgodnie ze zleceniem złożonym w formularzu zamówień na stronie www.europaka.pl zgadzały się z dokumentacją.

§ 10
Awizo, przesyłki nieodebrane

1. W razie nieobecności Odbiorcy w miejscu wskazanym na Liście przewozowym lub na innym dokumencie stosowanym dla potwierdzenia dostawy przesyłki do Odbiorcy, Przewoźnik postępując zgodnie ze swoimi regulaminami
2. Z przesyłkami nieodebranymi, utraconymi i likwidowanymi Przewoźnik postępuje zgodnie ze swoim regulaminem dostępnym na stronie przewoźnika
3. Opłaty wynikłe z niemożności dostarczenie paczki w terminie pokrywa klient.

§ 11
Ubezpieczenie

1. Warunki umowy ubezpieczenia Przewoźnika są dostępne na stronie przewoźnika (kliknij tutaj)
2. Każda przesyłka jest ubezpieczona w cenie paczki do kwoty 1000 zł
3. Wartości ewentualnego odszkodowania dla Klienta za ubytek lub uszkodzenie Przesyłek ustalana jest na podstawie regulaminu Przewoźnika 
4. Wysokość odszkodowania za ubytek lub uszkodzenie Przesyłek zgłoszonych do ubezpieczenia nie może przekraczać zwykłej wartości rzeczy zawartych w przesyłce.
5. W przypadku uszkodzenia Przesyłki odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej procentowemu zmniejszeniu się wartości uszkodzonej rzeczy.

§ 12
Reklamacje i likwidacja przesyłek

1. Uprawnionym do składania reklamacji jest Nadawca, Odbiorca lub Europaka.pl.
2. Reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług przez Europaka.pl są przyjmowane w siedzibie Europaka.pl i drogą elektroniczną na adres biuro@europaka.pl
3. Reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług Europaka.pl realizowanych przez Przewoźnika, czyli od momentu odbioru przesyłki od Klienta rozpatrywane są przez Przewoźnika, zgodnie z jego regulaminem (kliknij tutaj)
4. Przed reklamowaniem usługi Przewoźnika należy zapoznać się z Procedurą składania reklamacji w serwisie www.europaka.pl
5. Likwidacja przesyłek odbywa się zgodnie z regulaminem wykonywania usług i warunkami ubezpieczenia Przewoźnika – 

§ 13
Ochrona danych osobowych


1. Europaka.pl chroni dane osobowe Klientów zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 1016, poz. 926 ze zm.). Dane te mogą być wykorzystywane przez Europaka.pl i podmioty przez niego upoważnione do celów marketingowych i promocji usług Europka.pl.
2. Klientowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich poprawianie i usuwanie.
3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Europaka.pl oraz przekazanie ich Przewoźnikowi w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Usługi.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest nieważne, nie będzie to miało wpływu na obowiązywanie innych postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Europaka.pl ma prawo wprowadzania zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie na zasadach opisanych w powszechnie obowiązujących ustawach i Kodeksie Cywilnym  
3. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej określonej w niniejszym Regulaminie.
4. Spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Europaka.pl

5.Zawartość serwisu Europaka.pl działającego pod adresem internetowym www.europaka.pl oraz nazwa Europaka.pl podlegają pełnej ochronie prawnej. Wszystkie materiały serwisu ( loga, logotypy hasła, grafiki, teksty itp.) są własnością Davs.pl Sp. z o.o.

6. Złożenie zamówienia przez klienta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2016r.

Zasady przyjmowania towarów do transportu
Opakowania stosowane u Przewoźnika
Towary zabronione i objęte restrykcjami
Zalecenia dotyczące przesyłek do 31,5 kg
Zalecenia dotyczące przesyłek powyżej 50 kg w obrocie krajowym
Jak spakować opony
Dodatkowe zalecenia - artykuły motoryzacyjne
Dodatkowe zalecenia - artykuły szklane
Dodatkowe zalecenia - elektronika i sprzęt RTV AGD
Dodatkowe zalecenia - odzież
Dodatkowe zalecenia - urządzenia sanitarne